Polityka prywatności

I POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY DROBIARSKIE „KOZIEGŁOWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o. oraz o administratorze danych osobowych.

1. Spółka Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłowach (62-028) przy ul. Piaskowej 3, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. 119, 1), dalej zwane „RODO”, obowiązującym w Polsce od 25 maja 2018 r., informuje, że przetwarza dane osobowe w sposób i w zakresie podanym w niniejszej Polityce prywatności.

2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koziegłowach (62-028) przy ul. Piaskowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104445, zwana dalej również „Administratorem”.

3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

4. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Z Administratorem można się skontaktować:

  • pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o., ul. Piaskowa 3, 62-028 Koziegłowy,
  • telefonicznie, pod numerem: 61 811 16 42,
  • e-mailowo, pod adresem: sekretariat@zd-kozieglowy.pl.

II Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy.

1. Spółka Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o. przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji.

2. Przez rekrutację należy rozumieć poszukiwanie kandydatów do świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.

3. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie zgody danego kandydata, która może zostać wycofana w każdym momencie.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwia udział w rekrutacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych kandydatów do pracy: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy, a także, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonych stanowisku: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podstawa prawna: art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy).

6. Podanie innych danych osobowych, niż wymienione w pkt. 5 powyżej, w tym w szczególności: obywatelstwa, wizerunku, znajomości języków , jest dobrowolne i jednoznaczne z udzieleniem Spółce Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o. zgody na ich przetwarzanie w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymienione w pkt. 5 powyżej, na podstawie zgody kandydata do pracy, dotyczy danych osobowych udostępnianych przez tego kandydata na wniosek pracodawcy, lub danych osobowych przekazanych pracodawcy z inicjatywy samego kandydata do pracy (podstawa prawna: art. 22 (1a) § 1-3 Kodeksu pracy). Brak tej zgody lub jej wycofanie nigdy nie jest podstawą niekorzystnego potraktowania Pani/Pana ani nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza zaś nie stanowi przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

7. Prosimy nie podawać w aplikacji o pracę oraz dokumentach złożonych wraz z ta aplikacją danych wrażliwych (danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej). Dane takie są zbędne dla procesu rekrutacji i będą usuwane.

8.Dane osobowe kandydata do pracy pozyskiwane są z dokumentów złożonych wraz z aplikacją o pracę.

9. Dane osobowe kandydatów do pracy są udostępniane wyłącznie w niezbędnym zakresie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, upoważnionym pracownikom lub osobom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia danych. 

10. Dane kandydatów do pracy przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji procesu aktualnej rekrutacji i rekrutacji przyszłych, o ile zostanie na nie wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia ich pozyskania.

11. W celu wzięcia udziału w aktualnej oraz w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach rekrutacyjnych przez wpisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o. zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia aktualnych i przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku od ich otrzymania przez tę Spółkę”.

12. Administrator nie korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

III Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla dostawców towarów i usług.

1. Spółka Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o. przetwarza dane osobowe dostawców towarów i usług w celach:

a) zawarcia i kompleksowej realizacji umów z dostawcami i kontrahentami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia obowiązku prawnego tj. dla celów podatkowych i księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
c) archiwalnych (dowodowych) i rozliczeniowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych okoliczności wynikających z przechowywanych informacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jak również przepisy prawa, zobowiązujące do przechowywania dokumentów i innych nośników, zawierających Pani/Pana dane osobowe);
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami czy postępowaniami sądowymi, sądowo-administracyjnymi lub administracyjnymi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych uniemożliwia podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy i następnie zawarcie umowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. 

3.Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych dostawców towarów i usług (w zależności od rodzaju zawieranej umowy): imię (imiona), nazwisko, nazwa firmy, PESEL, NIP, REGON, adres zamieszkania, adres siedziby, adres e – mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

4. Dane osobowe dostawców towarów i usług są udostępniane wyłącznie w niezbędnym zakresie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, urzędom, organom administracji, upoważnionym pracownikom lub podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia danych, firmom transportowym, dostawcom usług IT, w tym dostawcom oprogramowania, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe.

5. Dane osobowe dostawców towarów i usług pozyskiwane są bezpośrednio od tych dostawców lub w związku z zawarciem umowy lub za pośrednictwem podmiotów współpracujących, którym dostawca ten przekazał swoje dane, oraz źródeł publicznie dostępnych, w tym w szczególności Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, portalach informacyjnych.

6. Dane osobowe dostawców towarów i usług pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przechowywane są i przetwarzane przez okres trwania zawartej umowy/współpracy, okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów, a także okresy przechowywania danych wynikające ze szczególnych przepisów prawa, w tym w prawa podatkowego.

7. Administrator nie korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

IV Prawa osób, których dane są przetwarzane.  

1. Wszelkim osobom, których dane są przetwarzane przez Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o., przysługują prawa do:

a.a)dostępu do swoich danych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu;
a.b) poprawienia, sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych;
a.c) usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności: (i) dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania, (ii) Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, (iii) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
a.d) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (i) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
a.e) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane są przetwarzane, na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania,
a.f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2.Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

3. W celu skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem (np. składając wniosek na skrzynkę mailową) i wskazanie prawa, z którego Pan/Pani chce skorzystać. Dane kontaktowe Administratora podane zostały w pkt. I.5 niniejszej Polityki Prywatności. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.